string(1) "4" Polska | PlanUp
for strong and inclusive
energy & climate plans

Polska

EN PL
Contribute

Najważniejsze punkty KPEiK:

NECP REPORT download

Transport 

Ostateczna wersja krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK) opiera się w dużym stopniu na strategii zrównoważonego transportu do 2030 r. Zawiera ona pewne ulepszenia w stosunku do projektu planu, kładąc m.in. większy nacisk na przesunięcia międzygałęziowe, ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego. Przewiduje się rozwój transportu niskoemisyjnego i bardziej energooszczędne planowanie przestrzeni miejskiej. Uwagi krytyczne wobec planu w dalszym ciągu dotyczą przede wszystkim braku szczegółowych informacji na temat sposobu finansowania i wdrażania tych działań.

Rolnictwo

W ostatecznej wersji planu rolnictwo pozostaje najbardziej problematycznym sektorem. Nie przewidziano żadnych środków mających wyraźnie na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w tym obszarze. Rząd w dużej mierze nie dostrzega możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze rolnictwa i obawia się, że restrykcyjne działania i środki mogą prowadzić do ucieczki emisji gazów cieplarnianych.

Budynki

Ostateczna wersja planu przewiduje nieco wyższe normy wydajności energetycznej oraz bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące wykorzystania energii odnawialnej w nowych i modernizowanych budynkach. Chociaż wykorzystanie energii słonecznej jako źródła energii dla sektora budynków mieszkalnych może znacznie wzrosnąć w nadchodzącym dziesięcioleciu, ocena skutków opiera się głównie na kotłach na biomasę i pellecie drzewnym jako źródłach „energii odnawialnej” na potrzeby ogrzewania. Przewiduje się, że do 2030 r. kotły na biomasę będą dostarczać ponad trzykrotnie więcej ciepła niż pompy ciepła.

Więcej informacji dostępnych jest w pełnej wersji naszej oceny ☞

Prognozy emisji gazów cieplarnianych w Polsce w sektorach objętych rozporządzeniem w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR)

*Dane dotyczące prognozowanych poziomów emisji gazów cieplarnianych (mierzonych w Mt ekwiwalentu CO2) przedstawione na podstawie scenariusza WEM (World Energy Model), który uwzględnia jedynie wdrożenie istniejących środków

**Roczne limity emisji: cele klimatyczne na każdy rok w okresie 2021–2030, określające ilość gazów cieplarnianych, jaką dane państwo członkowskie ma prawo wyemitować rocznie, tak aby uzyskać całkowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40%

https://www.eea.europa.eu/

NECP's progress

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011
First revision

at the end of June 2019 the European Commission assessed the Polish draft plan

Final revision

In September 2020 the European Commission gave an assessment of the final NECPs.  

Submitted Final

Please find the English summary of the Polish final NECP here and the final plan in Polish here.

Draft NECP update

by June 2023 Member States are expected to update their draft plans

Final NECP update

by December 2023 Member States are expected to submit their final updated plans

Subscribe to our newsletter

Fill in your email address here and stay connected.

Follow us on social media